Υπεύθυνο Συντήρησης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (CODE: EL0318)

Η SUNLIGHT Recycling αποτελεί το βραχίονα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ και διευρύνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα που αναπτύσσει ο Όμιλος της Olympia. Υλοποιώντας την πιο σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου στην Ευρώπη, η SUNLIGHT Recycling παρουσιάζει στην Ελλάδα την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Συντήρησης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (CODE: EL0318) με έδρα τη Βιομηχανική Μονάδα στην Κομοτηνή.

Περιγραφή θέσης

 • Οργάνωση και επίβλεψη των ενεργειών προληπτικής, προβλεπτικής και διορθωτικής- κατασταλτικής συντήρησης  του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Οργάνωση και παρακολούθηση του ηλεκτρολογικού εργαστηρίου και της αποθήκης ηλεκτρολογικού υλικού
 • Ανάπτυξη νέων εφαρμογών-λύσεων που διευκολύνουν και επιταχύνουν τις παραγωγικές διαδικασίες
 • Παρακολούθηση των τάσεων στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας με σκοπό την εφαρμογή βελτιώσεων στα υφιστάμενα συστήματα
 • Παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγής
 • Επίβλεψη των εκάστοτε εξωτερικών συνεργατών-εργολάβων
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού ως προς το χειρισμό του ηλεκτρολογικού &  ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και των συστημάτων SCADA με σκοπό την αποφυγή δυσλειτουργιών και βλαβών
 • Εκτέλεση όλων των εργασιών, σε συμμόρφωση με τους εφαρμόσιμους κανονισμούς και τις προδιαγραφές, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την εργασιακή υγεία και ασφάλεια.
 • Τήρηση της διαδικασίας lockout/tagout όπως ορίζεται από την εταιρική πολιτική
 • Έρευνα αγοράς του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας
 • 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση σε βιομηχανική μονάδα
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad, AutoFine, Labview, Eagle καθώς και Ladder
 • Αναλυτική σκέψη, Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, Εστίαση στα αποτελέσματα, Ικανότητα για εργασία και απόδοση κάτω από πίεση, Ομαδικό πνεύμα

H Εταιρία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και εξέλιξης