Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης

Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης

omprare viagra generico 25 mg consegna rapida a Torino http://artinfissi2.it/?x=acquistare-Viagra-in-farmacia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

source site

informazioni Viagra generico 25 mg Η Εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 16/2/2018, τα Διοικητικά Συμβούλια αυτής ως και της κατά 100% θυγατρικής της  Εταιρείας «SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την συγχώνευση με απορρόφηση της τελευταίας. Σκοπός της εν λόγω απόφασης ήταν η επίτευξη συνεργειών και η βελτιστοποίηση των παραγωγικών και διοικητικών λειτουργιών του Ομίλου Sunlight. Η ως άνω  συγχώνευση θα συντελεσθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 69-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013, ο δε ισολογισμός μετασχηματισμού ορίσθηκε αυτός της 31/12/2017.

Viagra originale generico prezzi Τα Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν επίσης να ορίσουν τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές  Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου, (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681) και Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα, (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891), της Ελεγκτικής Εταιρείας PriceWaterhouseCoopers, για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.

dove comprare viagra generico 25 mg pagamento online a Venezia Η ολοκλήρωση της ως άνω σκοπούμενης συγχώνευσης εναπόκειται στη λήψη των σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των δύο εταιρειών ως και στην λήψη των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Viagra originale 25 mg in farmacia senza ricetta http://hotel2000.it/?x=omprare-viagra-generico-25-mg-consegna-rapida-a-Genova ΑΘΗΝΑ, 21.2.2018