Διοικητική Σύνθεση

Διοικητική Σύνθεση

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Χρήστος Καρτάλης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
  • Σπυρίδων Κόπολας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
  • Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
  • Βασίλειος Μπίλλης,Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
  • Μιχαήλ Μαστοράκης,Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.