Επιχειρησιακή Ηθική & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επιχειρησιακή Ηθική & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επιχειρησιακή Ηθική & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αντιλαμβανόμαστε την Επιχειρησιακή Ηθική και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως μια συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη δραστηριότητάς μας , την περιβαλλοντική διαχείριση και την κοινωνική πρόοδο, με στόχο τη δημιουργία αμοιβαίων οφελών για όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders).

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε πτυχή της καθημερινής επιχειρηματικής μας δραστηριότητας -όπως το πώς ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες μολύβδου, πώς μπορούμε να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας, πώς διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, πώς επιλέγουμε τους συνεργάτες μας, πώς αντιμετωπίζουμε τις τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, πώς διασφαλίζουμε την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων μας- διέπεται από τις αρχές της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Βιωσιμότητας.

Σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Στο πλαίσιο της προσήλωσής μας στο στόχο για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα, ο Όμιλος SUNLIGHT δεσμεύεται στην τήρηση των Δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη αναφορά προόδου ως προς την τήρηση των Αρχών αυτών και περιλαμβάνει στοιχεία για τα έτη 2014 έως 2016. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης και δείκτες από τα Διεθνή Πρότυπα Σύνταξης Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης «Global Reporting Initiative» (GRI), καθώς και τη σύνδεση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενά της με τους νέους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals).

Δείτε/Κατεβάστε εδώ σε PDF την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης